Geografski opis

Območje krajevne skupnosti Petrovče obsega dve pokrajinski enoti:
» Ravninski del Spodnje Savinjske doline med Savinjo in Ložnico, ki so ga v geološki preteklosti oblikovali prodni nanosi Savinje in njenih pritokov, kjer so najboljša kmetijska zemljišča namenjena kmetijski dejavnosti, v največji meri poljedelstvu in pridelavi industrijskih rastlin, kot sta hmelj in sladkorna pesa.
» S terciarnimi terasami rahlo razgiban skrajni zahodni del Ložniškega gričevja na severni strani krajevne skupnosti in severno od Ložnice, za katerega so značilne pretežno travniške površine in deloma tudi gozd (Arnovski, Ruški in Zaloški gozd).

Savinja na skrajni južni meji krajevne skupnosti je največji vodotok, v katerega se zlivajo vsi potoki na njeni levi strani, ki tečejo skozi krajevne skupnosti, Lava in Ložnica ter Pirešica dolvodno v bližini Celja.

V spletu različnih krajinskih potez in značilnosti je zarisana podoba krajine naše krajevne skupnosti. Prostorski potencial krajine in njen položaj v razvojni osi urbanega razvoja med Celjem in Žalcem neposredno vplivata na utrip in kakovost vsakdanjega življenja prebivalcev. Prostorski, gospodarski, socialni, tehnološki, kulturno-civilizacijski, zgodovinsko razvojni in številni drugi vplivi so učinkovali na celostni razvoj kulturne krajine, ki s svojskimi osnovami in poudarjenimi prvinami oblikuje enkratnost in neponovljivost vsakega domačega kraja.

Krajevno skupnost Petrovče sestavlja šest naselij: Petrovče, sedež krajevne skupnosti, ki so se zlile s sosednjo Dobrišo vasjo in Novim Celjem v povezano urbano naselje, Arja vas in Drešinja vas sta naselji v ravninskem delu s tipično obcestno pozidavo, naselja Ruše, Zaloška Gorica ter Mala Pirešica pa se razprostirajo v severnem rahlo razgibanem delu krajevne skupnosti.
Leta 2000 je bilo ob popisu v krajevni skupnosti 2.315 prebivalcev, 830 gospodinjstev in 679 stanovanjskih objektov.

Skip to content