PGD Dobriša vas – Petrovče

PGD Dobriša vas-Petrovče
Dobriša vas 62

Upravni odbor za mandat 2023 – 2027
 
Predsednik: Jelen Bernard
Poveljnik: Matej Zupanc
Namestnik predsednika: Martin Kozmelj
Tajnik: Marko Arnšek
Blagajnik: Primož Žagar
Predsednik mladinske komisije: Jakob Rebevšek
Predsednica komisije za članice: Romana Žagar
Predsednik komisije za veterane: Jože Gerčar
Predsednik komisije za odlikovanja: Vinko Zupanc
Predsednica komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje: Jana Petrak Zajc
Gospodar: Peter Pavlič

28.1.2023

Občni zbor, 28. 1. 2023
V volilnem letu smo izvedli 78. občni zbor društva. Novoizvoljeni organi društva so:
 
Upravni odbor
Predsednik: Jelen Bernard
Poveljnik: Matej Zupanc
Namestnik predsednika: Martin Kozmelj
Tajnik: Marko Arnšek
Blagajnik: Primož Žagar
Predsednik mladinske komisije: Jakob Rebevšek
Predsednica komisije za članice: Romana Žagar
Predsednik komisije za veterane: Jože Gerčar
Predsednik komisije za odlikovanja: Vinko Zupanc
Predsednica komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje: Jana Petrak Zajc
Gospodar: Peter Pavlič
 
Nadzorni odbor
Predsednik NO: Drago Pintar
Član NO: Andrej Arnšek
Član NO: Ignac Pilih
 
Disciplinska komisija
Predsednik disciplinske komisije: Ernest Jošovc
Član disciplinske komisije: Vili Oglajner
Član disciplinske komisije: Tomaž Krulec
Član disciplinske komisije: Danijel Žagar
 
Poveljstvo PGD
Poveljnik: Matej Zupanc
Namestnik poveljnika: Jakob Rebevšek
Podpoveljnik 1: Davor Čadej
Podpoveljnik 2: Romana Žagar
Pomočnik poveljnika za IDA: Matija Dolžan
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Anže Jošovc
Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Jože Petrak Zajc
Orodjar: Peter Pavlič
 

Dne 2.6.2017 je potekal slavnostni prevzel novega gasilskega vozila GVC – 16/25. Pogodba o dobavi je bila podpisana dne 19.1.2017 z podjetjem GV Pušnik, ki je bilo izbrano na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik. Novo gasilsko vozilo je opremljeno z 2500 litri vode, 150 litri gasilnega penila, visokotlačno črpalko, dvema hitrima napadalnima navijakoma ter še z ogromno druge prepotrebne opreme, s katero bomo lahko bolj uspešno izvajali naše naloge. Vozilo, ki smo ga pridobili v naše društvo bo velik plus k razvoju našega društva, s tem pa bomo navdušili tudi mlajše, za še bolj predano in uspešno delo. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini Žalec, krajanom ter podjetjem za finančno pomoč. Z našim pozdravom NA POMOČ!

PREGLED DELA V PROSTOVOLJNEM GASILSKEM DRUŠTVU DOBRIŠA VAS – PETROVČE

Prostovoljno gasilsko društvo v nadaljevanju: PGD Dobriša vas – Petrovče deluje neprekinjeno vse od 16.12.1945 dalje, Delovanje društva spremlja vrsta dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost delovanja. Ti dejavniki so odvisni od usposobljenosti članov društva, finančne sposobnosti društva, sistema požarne varnosti, požarne ogroženosti in drugih naravnih nesreč.

Osnova za delovanje društva je Statut PGD Dobriša vas – Petrovče, Zakon o društvih, Zakon o civilni zaščiti, Zakon o obrambi kot krovni zakon, podzakonski akti, pravila o delovanju gasilskega društva in letni program društva ki ga sprejme na letnem občnem zboru. Poleg teh osnov za delovanje društva, so še pismena in ustna povelja poveljnika društva.

Društvo je zavezano k permanentnem izobraževanju svojih članov, zato se vsako leto organizira izobraževanje v okviri društva v mesecu požarne varnosti. Pri tem izobraževanju sodelujejo vse ekipe društva skupaj z veterani. Društvo organizira za vaščane in osnovnošolce praktični prikaz gašenja odprtega ognja z različnimi agregati gašenja kot so: voda, prah CO2 ipd. Druge oblike izobraževanja so izobraževanje, ki ga organizira OGZ Žalec v smislu pridobivanja teoretičnega in praktičnega znanja za pridobitev funkcionalnih znanj za operativne naloge poveljnika, strojnika, mentorje mladine, za pridobitev višje stopnje usposobljenosti. Izobraževanje je namenjeno tudi za organizacijske naloge kot so funkcionalna znanja predsednika društva, tajnika in blagajnika. Izobraževanje se izraža tudi v tekmovanjih, ki jih razpiše OGZ Žalec in posamezna društva v okviru sektorja v katerem deluje društvo.

Proti požarna opremljenost društva je zelo pomemben dejavnik za uspešno delovanje operativne enote društva. Društvo namenja vsa sredstva za opremo, ki jih zbere s prostovoljnimi prispevki vaščanov. Drug vir dohodka je občinska dotacija. Tretji vir so donacije od posameznikov in podjetnikov. Zapletena finančna situacija države iz leta v leto zmanjšuje nujno potrebna sredstva. Požarne in druge nevarnosti so v kontradiktornem razmerju. Zato društvu že postaja problem učinkovite požarne obrambe. Osebna oprema gasilcev je še zadovoljiva, medtem ko je mobilna oprema tehnološko zastarela in iz trošena. Avtocisterna je stara na avtomobilu 25 let, kombi je nekoliko mlajši vendar je potreben tudi prenove. Nabava novih vozil je z lastnimi sredstvi ni mogoča. Vozila so bila nabavljena v okviru 50- letnice društva leta 1995. Takratni način pridobivanja sredstev za nabavo je preprosto rečeno utopija. V OGZ Žalec sicer deluje sistem obnove vozil vendar bo ta zavrt z letošnjim proračunom. Zato ostane društvu le velika previdnost in skrb za vozila, da se ohrani pripravljenost v nujnih primerih. V naselju Petrovč se je z dokončanjem izgradnja kanalizacije tudi na novo položilo vodovodno omrežje s tem pa tudi nadtalni hidranti ki jih do sedaj ni bilo.

Kadrovska problematika društva z vidika pridobivanja novih članov je še zadovoljiva. Društvo prispeva k motivaciji pridobivanja novih članov na ta način da nudi najmlajšim športno rekreacijo v domu z lastnimi rekviziti, z organizacijo izletov in prirejanjem piknikov v organizaciji OGZ Žalec in v lastnem aranžmaju. K spodbujanju humanega poslanstva » pomagati ljudem v hudem« društvo navezuje vsakoletne stike z otroškim vrtcem in osnovno šolo Petrovče. Enak odnos do članstva ima društvo do veteranov, kateri so društvo veliko prispevali in so sedanji generaciji »dodana vrednost«. Veterani so aktivni v organih društva udeležujejo se tekmovanj, udeležujejo se tudi predavanj o novih tehnikah delovanja ipd. V veliko čast si štejejo lahko kot veterani in kot društvo kot celota, da ima v svoji sredini še živečega ustanovnega člana tovariša Apnar Jožeta – Pepija.

Upravni odbor 2019 – 2023

Bernard Jelen predsednik
Čadej Davor poveljnik
Robert Magajne podpoveljnik
Marko Arnšek tajnik
Andrej Arnšek blagajnik
Mitja Žagar predsednik komisije za mladino
Vili Oglajner predsednik komisije za veterane
Ana Zupanc predsednica komisije za žene
Peter Pavlič gospodar
Primož Žagar namestnik predsednika

Skip to content