Dobitniki priznanj KS Petrovče

KS Petrovče je letos prvič podelila priznanja in plakete. Priznanja so prejeli: Jože Glinšek, Irena Pečnik in Janez Vošnjak. Plakete KS Petrovče pa so prejeli: Branko Dosedla, mag. Ivan Glušič, Marjeta Grobler in mag. Jasna Sraka. Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

mag. JASNA SRAKA

Člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne 9. maja 2017 sprejeli sklep o podelitvi plakete KS Petrovče mag. Jasni Sraka z naslednjo obrazložitvijo:

Mag. Jasni Sraka podeljujemo zahvalo in priznanje za dolgoletno vodenje Kulturnega društva Petrovče in za neprecenljiv doprinos razvoju kulturnega dogajanja v kraju in v širši lokalni skupnosti. Jasna vodi zelo aktivno društvo z mnogimi sekcijami in omogoča kulturno udejstvovanje krajanom ter skrbi za kulturni utrip v kraju. Krajanom pomaga s svojimi idejami in cilji, s svojo radoživostjo daje izjemen doprinos izpopolnjevanja in medsebojnega sodelovanja tudi med ostalimi društvi. Je vodja pestrega dogajanja od folklore, petja, glasbe ter organizatorka različnih prireditev ob pomembnih dogodkih. Skrbi za majhne, a vendarle tudi pomembne zadeve lokalnega pomena, kot so usklajevanje pri izdaji Petrovških novic, predstavljanja društva in lokalnega okolja pri medijski promociji ter je s svojim odnosom in požrtvovalnostjo zgled vsem. Prav zaradi nje je kulturno dogajanje pri nas v Petrovčah eno najbolj živahnih in pestrih, ne samo v občini ampak tudi v regiji.

IRENA PEČNIK

Člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne 9. maja 2017 sprejeli sklep o podelitvi priznanja KS Petrovče gospe Ireni Pečnik z naslednjo obrazložitvijo:

Irena Pečnik je postala članica Društva upokojencev Petrovče leta 2005, leto po tistem, ko se je upokojila. Že naslednje leto je bila imenovana za tajnico društva. Poleg običajnih tajniških opravil, opravlja tudi številna druga dela, povezana z aktivnostmi društva. Med drugimi z vso odgovornostjo in ažurnostjo zbira prispevke članov za posamezne aktivnosti društva. Gospa Irena je tajnica društva že 12 let in v teh letih se je organiziralo ogromno dogodkov, za katere je administrativno morala poskrbeti prav ona. Je prava animatorka društvenih aktivnosti in vzpodbuja, da se jih članstvo ne pozabi udeležiti. Posebej skrbi tudi za to, da se obišče naše starejše in obolele krajane. Irena je povezovalna oseba med članstvom in vodstvom društva, aktivna pa je tudi v društvenem Rekreacijskem centru Ruše.
Poleg tega je zadnja tri leta izjemno aktivna članica odbora Rdečega križa v KS Petrovče, kjer koordinira sodelovanje RK Petrovče z Društvom upokojencev, ki RK za krajane KS Petrovče daje prostore za odvzem krvi.
Iz navedenega izhaja, da je Irena Pečnik oseba, ki že vrsto let dela predano v DU Petrovče, povezuje delo z vodstvom društva in ostalimi društvi v kraju. Irena je na razpolago društvu in članstvu kadarkoli, ni izziva, ki ga ne bi prevzela. Je dobra in prepričljiva sogovornica. Sodelovanje z njo je vsem v veselje in zadovoljstvo. Tudi vnaprej je pripravljena prispevati k rasti društva, kot izjemno odgovorna oseba je spodbuda za lokalno in krajevno okolje in širše.

BRANKO DOSEDLA

Člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne 9. maja 2017 sprejeli sklep o podelitvi plakete KS Petrovče gospodu Branku Dosedli z naslednjo obrazložitvijo:

Branko Dosedla je že vrsto let med najbolj aktivnimi člani v svetu KS Petrovče. Je nepogrešljiv pri reševanju infrastrukturnih problemov. Uspešno je sodeloval pri izgradnji kanalizacije, ureditvi krajevnih cest in poti, in mnogih komunalnih zadevah, ki jih je vedno reševal na njemu lasten, neposreden, jasen in pošten način, v dobro kraja in zadovoljstvo krajanov. Je nepogrešljiv člen tako v različnih društvih kot v lokalnem okolju ter predan in vedno pripravljen pomagati, kar pomeni, da je njegova volja in energija prikaz vztrajnosti in odgovornosti, kar se odraža na vseh področjih lokalne skupnosti.

JANEZ VOŠNJAK

Člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne 9. maja 2017 sprejeli sklep o podelitvi priznanja KS Petrovče gospodu Janezu Vošnjaku z naslednjo obrazložitvijo:

Janez Vošnjak je sodeloval na mnogih področjih naše širše in ožje lokalne skupnosti. V svetu KS Petrovče je bil dva mandata kot predstavnik Drešinje vasi. Poveljnik PGD Drešinje vasi je bil od 1991 do 2008 in je tako zagotavljal požarno varnost v vasi in širše. V svojem življenju je deloval predvsem na področju gasilstva ter pri drugih akcijah in dogodkih. Redno sodeluje pri pripravah butare velikanke, postavljanju mlajev, čistilnih akcijah in pri vseh ostalih zadevah, ki se dogajajo v vasi in širši lokalni skupnosti. Aktivno je sodeloval pri praznovanju stoletnice PGD Drešinja vas in tisoč letnice prve omembe Drešinje vasi. Še vedno je aktiven član gasilskega društva, kjer vodi desetino starejših gasilcev, ki v zadnjem času pridno in zelo uspešno tekmuje in dosega lepe rezultate.
Janez Vošnjak je predan kraju in celotni lokalni skupnosti in s tem zgled vsemu okolju in našim zanamcem.

MARJETA GROBLER

Člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne 9. maja 2017 sprejeli sklep o podelitvi plakete KS Petrovče gospe Marjeti Grobler z naslednjo obrazložitvijo:

Marjeta Grobler je že vrsto let (s krajšo prekinitvijo) predsednica Turističnega društva Petrovče. V njem deluje vse od njegove ustanovitve in ga uspešno vodi že vrsto let. Z osebnim angažmajem in zgledom je gonilna sila vseh aktivnosti v društvu, ki je eno od najbolj aktivnih v kraju. S svojim delom, poznanstvi, konstruktivnim dialogom znotraj upravnega odbora ter celotnega društva, lokalne skupnosti in širše je pripomogla, da je društvo uspešno in prepoznavno. Njene organizacijske sposobnosti in načrtno delo spoznavamo tekom različnih prireditev, nemalokrat pa s svojimi bogatimi izkušnjami poda pridih vztrajnosti, saj skrbi za izjemno prepoznavno in lepo podobo našega kraja.

mag. IVAN GLUŠIČ

Člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne 9. maja 2017 sprejeli sklep o podelitvi plakete KS Petrovče mag. Ivanu Glušiču z naslednjo obrazložitvijo:

Mag. Ivan Glušič je bil 14 let predsednik Društva upokojencev Petrovče, svoje dolgoletno predsednikovanje društvu pa je zaključil v letošnjem letu. To je dolga doba, v kateri je uspešno in z vso zagnanostjo vodil DU in usmerjal delo društva. V njegovem dolgem mandatu je zgledno skrbel, da se je vzdrževal, dograjeval in moderniziral Rekreacijski center Ruše z brunarico in športnimi površinami in prostori za druženje. Z osebnim zgledom in zagnanostjo je aktiviral člane društva, da so s prostovoljnim delom opravili številna dela v RC Ruše. S svojim traktorjem, s številnimi poznanstvi, iznajdljivostjo, osebnim vzgledom in organizacijskimi sposobnostmi je dosegal v društvu in širše zavidljive uspehe. Poleg številnih sekcij, ki delujejo v društvu, je sam strokovno vodil sadjarsko sekcijo in v svojem sadovnjaku enkrat letno izvedel prikaz obrezovanja sadnega drevja. Prav tako je skrbel, da so člani društva v mesečnih aktivnostih prejemali informacije o zaščitnih sredstvih v sadjarstvu. Uspešno je koordiniral številne sekcije društva in odgovorno skrbel za ohranjanje lastnine društva. Zastopal je DU Petrovče v občinski in pokrajinski zvezi društev upokojencev.

Mag. Ivan Glušič je 14 let kot predsednik uspešno vodil DU Petrovče, organiziral delovanje društva in predstavljal društvo v lokalnem okolju in v širšem prostoru. S svojim delom in ugledom je pomembno prispeval k rasti in razvoju društva ter lokalnega okolja. Že drugi mandat od leta 2013 vodi tudi Zvezo društev upokojencev občine Žalec in bogate izkušnje prenaša tudi na občinski nivo.

JOŽE GLINŠEK

Člani sveta Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne 9. maja 2017 sprejeli sklep o podelitvi priznanja KS Petrovče gospodu Jožetu Glinšku z naslednjo obrazložitvijo:

Jože Glinšek je član Društva upokojencev Petrovče od leta 2003, več kot 13 let je tudi njihov podpredsednik. V tem času je kot izkušen gostinec odgovoren za pogostitve oziroma za prehrano pri številnih družabnih srečanjih društva. Pri svojem delu je odgovoren, vreden zaupanja in zmožen uspešno animirati ekipo pri posamezni organizaciji dela. V zadnjem letu je prevzel še vodenje športno-rekreativne sekcije ter upravljanje Rekreacijskega centra Ruše. Na svoja ramena je prevzel odgovorne naloge, ki jih opravlja zavzeto in z veliko mero odgovornosti.
Devet let je bil tudi predsednik Zveze društev upokojencev občine Žalec in v svoji funkciji povezoval delo zveze z DU Petrovče.
Poleg tega je Jože med ustanovnimi člani filantropije, ki deluje v Hiši sadežev v Žalcu, kjer že tretje leto vodi kuharske delavnice.
Navedena dejstva kažejo na to, da je Jože Glinšek zelo aktiven v lokalnem okolju, predana oseba društvu in Petrovčanom. Ustvaril si je ekipo, s katero obvladuje delo, za katero je zadolžen, je dober organizator in dober sogovornik, pripravljen pomagati v vsakem trenutku oziroma situaciji, vreden zaupanja in mož beseda. Pripravljen je delovati v društvu tudi v prihodnje in prevzemati odgovorne naloge, kar pomeni, da je povezovalen v lokalnem okolju in s tem daje ugled tudi celotni Krajevni skupnosti Petrovče.

Skip to content