Dobitniki priznanj in plaket KS Petrovče 2018

KS Petrovče je tudi letos podelila priznanja in plakete. Priznanja so prejeli: Primož Sraka, Marija Vaš in Oto Alojz Lubej. Plakete KS Petrovče pa so prejeli: Zlatko Kerčmar, Gregor Košec in Iztok Kučer. Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

PRIMOŽ SRAKA

Člani Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne, 8. maja 2018, sprejeli sklep o podelitvi priznanja KS Petrovče gospodu Primožu Sraki z naslednjo obrazložitvijo:

Primož Sraka je že od prihoda v Petrovče s svojim znanjem s področja folklorne dejavnosti nakazal potencial za formiranje folklorne skupine. Tako se je na njegovo in na pobudo njegove žene, predsednice KD Petrovče, mag. Jasne Sraka, folklorna skupina v Petrovčah leta 2011 tudi formirala. Sicer skromni začetek je vendarle obrodil bogate sadove, saj je danes Folklorna skupina Kobula najštevilčnejša sekcija v KD Petrovče, s svojimi več kot dvajsetimi nastopi na leto pa tudi ena plodnejših v našem društvu. Pod njegovim strokovnim vodstvom je skupina v svojem sorazmerno kratkem času obstoja predstavila že 6 spletov. S tako bogatim repertoarjem v tako kratkem času se lahko pohvali le redkokatera folklorna skupina na našem območju. Skupina pa ni znana le na območju občine Žalec, je tudi ena od akterjev mednarodnega folklornega festivala OD CELJA DO ŽALCA, saj je že gostila tako srbski kot tudi albanski nacionalni večer, letos pa bo gostila tako festivalski  koncert kot tudi gala koncert festivala. Skupina pridno dopolnjuje tudi svojo garderobo in ves ta doprinos na strokovnem področju folklorne dejavnosti skupino izredno bogati, hkrati pa je dokaz večletnega kakovostnega Primoževega pristopa.

Pomemben je tudi Primožev prispevek na glasbenem področju, saj je avtor glasbenih priredb za njihove splete in hkrati tudi izvajalec glasbene spremljave. Ne nazadnje pa je s skupino Veški dečki že večkrat v Petrovčah poskrbel za odlično razpoloženje. Svoj prekmurski melos je pripeljal v domače Petrovče, za kar so mu vsi hvaležni.

Zaradi naštetega in tudi zaradi dobre in plodne atmosfere, v kateri deluje folklorna skupina Kobula pod njegovim umetniškim vodstvom, ter tudi zaradi njegovega ustvarjanja v lokalni skupnosti in s tem ugledu Petrovč se mu podeli priznanje Krajevne skupnosti Petrovče.

Marjan Volpe, predsednik
Krajevna skupnost Petrovče

MARIJA VAŠ

Člani Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne, 8. maja 2018, sprejeli sklep o podelitvi priznanja KS Petrovče gospe Mariji Vaš z naslednjo obrazložitvijo:

Gospa Marija Vaš, namestnica predsednice Turističnega društva Petrovče, je ustanovna članica društva, bila je v skupini, ki je postavila osnove delovanja društva. Vsa leta je bila aktivna članica, soustvarjalka in zgledna prostovoljka. Delo tajnice društva je opravljala prostovoljno 15 let, dve leti pa je bila tudi predsednica društva. Z njenim aktivnim sodelovanjem v vodstvu društva so nastale in bile odmevne prireditve: Martinovanja, adventni sejmi v dvorcu Novo Celje, pozdrav poletju in druge. Soustvarjala je začetek poti po hmeljski poti s posebej značilnim hmeljarsko okrašenim startom.

Njen prispevek pri računalniški podpori, predstavitvi dogodkov društva je bistven za prepoznavnost društva, še posebej velja to za izbor in pripravo predstavitev priznanj za ureditev okolic hiš in kmetij – Najlepša hiša.

Njeno strokovno, prostovoljno delo in njen odnos do članstva pomembno prispeva k vzdušju sodelovanja in dela članstva v Turističnem društvu in prepoznavnosti dogodkov društva med krajani. S sedemnajstletnim prizadevnim, prostovoljnim delom je pomembno pripomogla k prepoznavnosti društva v kraju in tudi navzven.

Iz navedenega izhaja, da je Marija Vaš oseba, ki že vrsto let dela, je predana in izjemno odgovorna oseba, je spodbuda za lokalno in krajevno okolje in širše, zato se ji podeli priznanje Krajevne skupnosti Petrovče.

Marjan Volpe, predsednik
Krajevna skupnost Petrovče

OTO ALOJZ LUBEJ

Člani Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne, 8. maja 2018, sprejeli sklep o podelitvi priznanja KS Petrovče gospodu Otu Lubeju z naslednjo obrazložitvijo:

Oto Lubej, uradno Alojzij Lubej, je veliko svoje mladosti, že kot otrok, preživel v Drešinji vasi pri stari mami. Seveda pa ga je Drešinja vas dokončno zvabila, ko je tam zgradil hišo. Takoj se je vključil v delovanje družbenega življenja vasi. Sodeloval je v takratnem vaškem svetu, holtikurni sekciji in v gasilskih vrstah, bil je tudi predsednik vaške skupnosti. Poseben pečat pa je gospod Oto Lubej pustil v zadnjih letih. Bil je koordinator pri izgradnji kanalizacije prva faza leta 2013. Vseskozi je aktiven pri vsakoletnih prireditvah in razstavah tako kot z idejo in pomočjo, na primer z dežurstvom. V vasi ni mlaja, pri katerem Oto ni bil zraven pri izdelovanju venca. Svojo pomoč je nudil tudi leta 2007 pri izgradnji igrišča.

Največji pečat pa Oto dodaja gasilskemu društvu Drešinja vas. Je član upravnega odbora. Med letoma 2005 in 2013 je bil podpredsednik društva. Prisoten je na vseh delovnih akcijah in prireditvah. Poseben pečat pa daje ekipi veteranov, katerega član je vse od ustanovitve leta 2009. Z njo se je uvrstil tudi na državno tekmovanje v Kopru leta 2016, prav takšno tekmovanje pa ga čaka tudi v Gornji Radgoni v mesecu septembru. Želimo mu veliko uspeha.

Oto Lubej je predan kraju in celotni lokalni skupnosti in s tem zgled vsemu okolju in našim zanamcem, zato se mu za njegovo delo podeli priznanje Krajevne skupnosti Petrovče.

Marjan Volpe, predsednik
Krajevna skupnost Petrovče

ZLATKO KERČMAR

Člani Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne, 8. maja 2018, sprejeli sklep o podelitvi plakete KS Petrovče gospodu Zlatku Kerčmarju z naslednjo obrazložitvijo:

Zlatko Kerčmar živi v Petrovčah in je upokojeni mizar-restavrator. Vse svoje življenje je močno povezan s kulturo in kulturno dediščino. Je vnet zbiratelj starin (starinskega pohištva, tapiserij, raznega orodja …), ki jih tudi sam restavrira. Do leta 2010 jih je razstavljal v lastni galeriji.

Že od otroštva je Zlatka privlačil tudi oder. Kot igralec amater je sodeloval v številnih igralnih skečih, že vseskozi pa mu je v največje veselje petje. Že kot mladinec je prepeval v več skupinah, številna leta je bil član cerkvenega pevskega zbora, Moškega pevskega zbora in Mešanega pevskega zbora A Cappella Petrovče. Sam pa je kot umetniški vodja vodil tudi Ljudske pevce Društva upokojencev Petrovče, kvartet Petrovški Vandrovčki, in duet Našli smo se. Ob vstopu v Društvo upokojencev je prevzel vodenje sekcije ljudski pevci, ki je bila pod njegovim vodstvom aktivna 20 let. Zlatko je bil aktiven na srečanjih članov društva, saj je vedno pripravil kulturni program in razveseljeval članstvo z domiselnimi nastopi.

Zadnjih 21 let aktivno deluje v Kulturnem društvu Petrovče, vsa ta leta je tudi sam pobiral članarino in poznal vsakega od več kot 300 članov velikega društva.

Od leta 2005 na svoji domačiji Kerčmar organizira prireditev Družabno srečanje ljudskih pevcev in godcev. Hkrati že več kot 10 let poteka slikarska razstava slikarjev amaterjev, ki se iz leta v leto veča. Obisk je izjemen, saj Zlatko v veliki večini sam poskrbi za organizacijo dogodka, osebno povabi vse nastopajoče ter s svojo dobrodušnostjo v Petrovče vedno privabi številno in zvesto občinstvo.

Je človek, na katerega se lahko vedno zaneseš. Širina njegovega delovanja se ponaša tudi z neštetimi urami prostovoljnega dela, je medijsko prepoznavna oseba, ki s svojim pojavljanjem in delovanjem plemeniti našo krajevno skupnost in Petrovče v širšem okolju, zato se Zlatku Kerčmarju podeli plaketa Krajevne skupnosti Petrovče za vseživljenjsko delo na različnih področjih v KS Petrovče.

Marjan Volpe, predsednik
Krajevna skupnost Petrovče

GREGOR KOŠEC

Člani Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne, 8. maja 2018, sprejeli sklep o podelitvi plakete KS Petrovče Gregorju Košcu z naslednjo obrazložitvijo:

Gregor Košec je po pevskem poklicu basist, po organizacijskem pa predsednik uspešnega društva PGD Drešinja vas. Dolgoletnega člana različnih društev ter sveta KS Petrovče odlikujejo odgovornost do dela v društvih, svoje vasi ter širšega lokalnega okolja, neprizanesljivost do soustvarjalcev ter vezna nit pri organizacijskih povezavah lokalnega okolja.

Gregor je bil v prejšnjih mandatih tudi predsednik Kulturnega društva in dolgoletni član upravnega odbora, kar daje njegovemu pevskemu udejstvovanju tudi svoj čar pri sooblikovanju lokalnega okolja, promociji vasi ter organizaciji celotnih dogajanj, saj z njegovo pronicljivostjo doprinaša dodano vrednost širšemu kulturnemu okolju.

Od leta 2005 je predsednik PGD Drešinja vas in v svojem okolju izjemno pomemben za različne dejavnosti in širjenja raznolikih znanj. Bil je pobudnik in vodja izgradnje travnatega igrišča leta 2007, nadalje organizator prireditev 990 let ter 1000-letnica vasi ter 100 letnice gasilskega društva. Za delo gasilca ter kulturnika je prejel številna priznanja.

S svojo izredno, nadpovprečno aktivnostjo na vseh dogodkih in udejstvovanjih daje dolgoletni ugled Občini Žalec, kraju in širši lokalni skupnosti, zato se mu za njegovo uspešno delo na številnih področjih podeli plaketa Krajevne skupnosti Petrovče.

Marjan Volpe, predsednik
Krajevna skupnost Petrovče

IZTOK KUČER

Člani Krajevne skupnosti Petrovče so na svoji redni seji dne, 8. maja 2018, sprejeli sklep o podelitvi plakete KS Petrovče gospodu Iztoku Kučerju z naslednjo obrazložitvijo:

Iztok Kučer živi v Mali Pirešici in je po poklicu gradbeni inženir. V delovanje Krajevne skupnosti Petrovče je kot podpredsednik aktivno vpet že dvanajsto leto, prav tako je že vrsto let predstavnik krajanov Male Pirešice in Zaloške gorice v svetu Krajevne skupnosti Petrovče.

Njegov prispevek k dobremu delovanju Krajevne skupnosti je izjemen, zaradi njegovega poklica pa še večji, saj so ravno gradbeni in infrastrukturni projekti ena od prioritet v razvoju lokalne skupnosti. Aktivno je sodeloval pri izgradnji kanalizacije, ureditvi lokalnih cest in infrastrukture, prav tako je s strokovnimi nasveti konstruktivno pomagal, da so bile uporabljene rešitve racionalne in v danem trenutku najboljše.

Navedena dejstva kažejo na to, da je Iztok Kučer zelo aktiven v lokalnem okolju, predana oseba svojim krajanom, ki jih zastopa.

S svojim vzorom je pomembno prispeval k povezanosti krajanov v Krajevni skupnosti Petrovče. Krajanom pomaga s svojimi idejami in cilji, s svojo radoživostjo daje izjemen prispevek izpopolnjevanja in medsebojnega sodelovanja v kraju in širše, zato se mu za njegovo uspešno delo podeli plaketa Krajevne skupnosti Petrovče.

Marjan Volpe, predsednik
Krajevna skupnost Petrovče

 

 

Skip to content